In TScSFTPVendorExtension


 

ReadOnly

ProductBuildNumber


 

ReadOnly

ProductName


 

ReadOnly

ProductVersion


 

ReadOnly

VendorName

In TScSFTPCustomExtension


 

 

Name